Όροι συμμετοχής στον διαγωνισμό για τα 10 χρόνια Kids@safety

 

1. Αντικείμενο του Διαγωνισμού.

Η ανώνυμος εταιρία με την επωνυμία WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ ΑΕΒΕ, με έδρα στην Αθήνα Αττικής, Λεωφ. Αθηνών 106, η οποία δραστηριοποιείται στην Ελλάδα στον τομέα της παροχής τηλεπικοινωνιακών υπηρεσιών καθώς και ηλεκτρονικών επικοινωνιών (εφεξής καλούμενη χάριν συντομίας ως «WIND» ή η Διοργανώτρια, στην σελίδα κοινωνικής δικτύωσης FACEBOOK, και συγκεκριμένα στη σελίδα www.facebook.com/kidsatsafety, με αντικείμενο τη διάθεση των αναφερόμενων στους παρόντες όρους δώρων κατόπιν κλήρωσης στο πλαίσιο της περιγραφόμενης κατωτέρω διαδικασίας.

Για τη διεξαγωγή του Διαγωνισμού, η WIND έχει επιλέξει ως συνεργάτη την ανώνυμη εταιρεία ΚΟΜΙΟΥΝΙΚΕΪΣΟΝ ΕΦΕΚΤ με διακριτικό τίτλο COMMUNICATION EFFECT που εδρεύει στο Χαλάνδρι, Μιλτιάδου 13, όπως εκπροσωπείται νόμιμα.

2. Δικαίωμα Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό έχουν όσοι είναι 18 ετών και άνω διαμένουν μόνιμα στην Ελλάδα. Διευκρινίζεται ότι δικαίωμα συμμετοχής στο Διαγωνισμό δεν έχουν οι υπάλληλοι της Διοργανώτριας Εταιρείας, καθώς και των συνεργαζόμενων με αυτήν εταιρειών στο πλαίσιο του παρόντος.

3. Διάρκεια του Διαγωνισμού.

H διάρκεια διεξαγωγής του Διαγωνισμού είναι από την Παρασκευή, 23 Οκτωβρίου ώρα 12:00 πμ έως και την Τρίτη, 27 Οκτωβρίου και ώρα 12:00 πμ.

4. Τρόπος Συμμετοχής στο Διαγωνισμό.

Για να συμμετάσχει κάποιος θα πρέπει:

Να έχει συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας του

Ως εγγεγραμμένος χρήστης του FACEBOOK,  να επισκεφθεί τη σελίδα του kids@safety στο Facebook (https://www.facebook.com/kidsatsafety) , να «κλικάρει» πάνω στο ειδικό post, που αφορά τον Διαγωνισμό, να συμπληρώσει τα προσωπικά στοιχεία του (όνομα, επίθετο,  και mail στην ειδική φόρμα του FACEBOOK και να αποδεχτεί τους παρόντες όρους, δίνοντας επίσης τη συγκατάθεση του για την επεξεργασία των ανωτέρω προσωπικών του δεδομένων στο πλαίσιο του Διαγωνισμού.

Η Διοργανώτρια δικαιούται να ακυρώσει τη συμμετοχή κάποιου χρήστη, εάν θεωρήσει πως η συμμετοχή του αντιβαίνει καθ’ οιονδήποτε τρόπο στους παρόντες όρους χρήσης, ή αναρτήσει σχόλιο ή φωτογραφικό υλικό με περιεχόμενο παράνομο, πορνογραφικό, βίαιο, παραπλανητικό, απειλητικό, προσβλητικό, δυσφημιστικό, ρατσιστικό ή χυδαίο ή εν γένει περιεχόμενο που αντιβαίνει στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία, συμπεριλαμβανομένης της νομοθεσίας περί πνευματικής ιδιοκτησίας, στα χρηστά ήθη, στο δικαίωμα στην προσωπικότητα και στη δημόσια τάξη. Ο ίδιος χρήστης δε θα μπορεί να συμμετέχει πάνω από μία φορά στο διαγωνισμό.

Για τη συμμετοχή στο Διαγωνισμό δεν απαιτείται η αγορά οποιουδήποτε προϊόντος ή υπηρεσίας της Διοργανώτριας Εταιρείας..

Η συμμετοχή στον Διαγωνισμό προσμετράται εφόσον είναι έγκυρη. Ως «έγκυρη συμμετοχή» κατά τα ανωτέρω, νοείται η συμμετοχή η οποία δεν αντιβαίνει σε απαγορευτικές διατάξεις δικαίου ή στα χρηστά και στα συναλλακτικά ήθη κατά τα ανωτέρω,  έχει υποβληθεί ελευθέρως, κατόπιν αποδοχής των παρόντων όρων και χορήγησης συγκατάθεσης για την επεξεργασία των προσωπικών δεδομένων, δεν αποτελεί, κατά την κρίση του Διοργανωτή, αυτή καθ’ εαυτή η συμμετοχή προϊόν παράνομης τεχνικής επιρροής στα συστήματα της Διοργανώτριας Εταιρείας ή εν γένει απάτης ή αθέμιτης παρεμβολής του συμμετέχοντα ή τρίτου.

5. Δώρα.

Τα Δώρα του Διαγωνισμού είναι 5 Huawei Band 3 Pro Black (αξίας 79€).

6. Τρόπος Ανάδειξης Νικητών του Διαγωνισμού και επικοινωνίας μαζί τους.

Από το Διαγωνισμό θα αναδειχθούν (5) βασικοί νικητές και (5) επιλαχόντες νικητές. –Οι νικητές θα αναδειχθούν βάσει ηλεκτρονικής κλήρωσης που θα πραγματοποιηθεί την  Δευτέρα 02 Νοεμβρίου 2020 από τη Διοργανώτρια Εταιρεία/ή από τον συνεργάτη COMMUNICATION EFFECT. Σε περίπτωση που δεν καταστεί δυνατή η επικοινωνία με κάποιον από τους βασικούς  νικητές του Διαγωνισμού εντός 48 ωρών από την ημερομηνία ενημέρωσής τους, ή σε περίπτωση που σε οποιοδήποτε χρονικό σημείο κριθεί ότι η συμμετοχή του δεν ήταν έγκυρη, ή εφόσον ο νικητής αρνηθεί το δώρο, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του σχετικού Δώρου, το οποίο θα δοθεί στον επιλαχόντα που έχει αναδειχθεί από την κλήρωση.

7. Αποστολή Δώρων-Άρνηση αποδοχής των Δώρων.

Οι νικητές που έχουν επικοινωνήσει μαζί μας και δηλώσει τα στοιχεία τους, θα ενημερωθούν σχετικά με την παραλαβή του Δώρου τους. Σε περίπτωση που ο νικητής του Διαγωνισμού δεν επιθυμεί να αποδεχθεί το Δώρο του ή αρνηθεί να υπογράψει βεβαίωση αποδοχής αυτού ή να επιδείξει δημόσιο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει η ταυτότητά του, το πρόσωπο αυτό χάνει οριστικά το δικαίωμά του επί του Δώρου.

8. Ευθύνη Διοργανώτριας Εταιρείας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δεν ευθύνεται στην περίπτωση που για οποιοδήποτε τεχνικό λόγο είναι προσωρινώς αδύνατη η λήψη και καταχώρηση συμμετοχής οποιουδήποτε συμμετέχοντα από το σύστημα καταχώρησης συμμετοχών στο Διαγωνισμό και ανάδειξης του νικητή. Σε κάθε περίπτωση η ευθύνη του Διοργανωτή θα περιορίζεται σε πράξεις ή παραλείψεις του από δόλο ή βαρεία αμέλεια και σε καμία περίπτωση δε θα εκτείνεται σε τυχερά γεγονότα ή γεγονότα ανωτέρας βίας.

Η Διοργανώτρια Εταιρεία δύναται να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες όρους συμμετοχής στο Διαγωνισμό, ενημερώνοντας με όποιον τρόπο κρίνει κάθε φορά πρόσφορο τους συμμετέχοντες. Οι τροποποιήσεις των παρόντων μπορεί να αφορούν και αλλαγές στη διάρκεια και τον τρόπο διεξαγωγής του Διαγωνισμού.

9. Προσωπικά Δεδομένα.

Ως προς την προστασία των προσωπικών δεδομένων των συμμετεχόντων ισχύει η Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων της WIND, η οποία βρίσκεται αναρτημένη στον ακόλουθο σύνδεσμο https://www.wind.gr/gr/wind/oroi/politiki-prostasias-prosopikon-dedomenon/.

Ειδικά όσον αφορά στους νικητές του Διαγωνισμού και στους τυχόν επιλαχόντες νικητές, η Διοργανώτρια Εταιρεία ενημερώνει ότι η ίδια θα επεξεργασθεί τα δεδομένα προσωπικού χαρακτήρα τους, που θα συλλέξει από τους ίδιους, με σκοπό την ενημέρωσή τους και τη δημοσίευση των αποτελεσμάτων του Διαγωνισμού, καθώς και την πραγματοποίηση όλων των αναγκαίων ενεργειών για την παράδοση των Δώρων. Το σχετικό αρχείο θα διατηρείται για εύλογο χρονικό διάστημα, και εφ’ όσον δεν είναι πλέον απαραίτητη η διατήρηση των δεδομένων για την εκπλήρωση νομικών υποχρεώσεων ή για την άσκηση και υπεράσπιση των νόμιμων δικαιωμάτων της Διοργανώτριας Εταιρείας, το σχετικό αρχείο θα καταστρέφεται.

Για τυχόν άσκηση των δικαιωμάτων που απορρέουν από το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων (δικαίωμα πρόσβασης, δικαίωμα διόρθωσης, δικαίωμα διαγραφής, δικαίωμα περιορισμού, δικαίωμα φορητότητας, δικαίωμα εναντίωσης-αντίταξης), οι συμμετέχοντες μπορούν  να επικοινωνούν στο τηλέφωνο: 210-6158000 ή στην διεύθυνση ηλεκτρονικού ταχυδρομείου csr@wind.gr.

10. Πληροφορίες – Παράπονα.

Για οποιαδήποτε πληροφορία ή παράπονο σχετικά με το Διαγωνισμό οποιοσδήποτε συμμετέχων ή τρίτος μπορεί να καλεί στο τηλέφωνο: 210-6158000 ή να αποστείλει σχετικό μήνυμα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στη διεύθυνση csr@wind.gr

Διευκρινίζεται ότι ο Διαγωνισμός  δεν διεξάγεται ούτε και υποστηρίζεται με οποιονδήποτε από το Facebook, , ως εκ τούτου η εν λόγω πλατφόρμα δεν φέρει ουδεμία ευθύνη για οποιαδήποτε απαίτηση ή αξίωση συμμετέχοντα ή οιουδήποτε τρίτου προκύψει από τον παρόντα Διαγωνισμό ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με αυτόν.

11. Πνευματική Ιδιοκτησία.

Οι συμμετέχοντες στο Διαγωνισμό δεν έχουν ούτε αποκτούν κανένα απολύτως δικαίωμα πάνω στα σήματα, ονόματα, ενδείξεις εμβλήματα και λοιπά διακριτικά γνωρίσματα της Διοργανώτριας Εταιρείας